Dvi dienas vykusiame seminare surengtos keturios treniruotės, kuriose dalyvavo ir mūsų klubo „Kentauras“ sportininkai. Meistras Wayne Otto karatė seminare su sportininkais dalinosi treniruočių vedimo metodika, atskleidė efektingiausius strateginius ir taktinius kumitė aspektus, seminaro metu teigė, kad siekiant aukščiausio meistriškumo, reikia daug ir sunkiai dirbti, dalyvauti varžybose ir seminaruose. 

Iš Europos čempionato Ukrainoje su medaliais

 

     Uk­rai­no­je, Čer­ka­so mies­te, vy­ku­sia­me WJKA Eu­ro­pos ka­ra­tė čem­pio­na­te pui­kiai pa­si­ro­dė Rad­vi­liš­kio ka­ra­tė klu­bo „Ken­tau­ras“ spor­ti­nin­kai, at­sto­va­vę Lie­tu­vos rink­ti­nei.

Pergalės Europos čempionate

 

     2016 m.balandžio 2 d.  Airijoje, Dublino mieste vyko JKA WF (Japonijos karatė asociacijos) karatė jaunimo, suaugusiųjų Europos čempionatas. Dalyvavo karatekos net iš 22 Europos  šalių.

 

Kentauro karatistai antri

    Ra­sei­nių kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­re su­reng­tos at­vi­ros JKA Lie­tu­vos ka­ra­tė aso­cia­ci­jos var­žy­bos „Ra­sei­nių tau­rė 2016“. Tarp jo­se da­ly­va­vu­sių ap­skri­ties ko­man­dų ge­riau­siai pa­si­se­kė ka­ra­tė klu­bui „Ken­tau­ras“, bend­ro­je įskai­to­je iš­ko­vo­ju­siam ant­rą­ją vie­tą.